Antikrist má být nemanželským dítětem orientální Židovky a zázračným dítětem

Pokud zmeškáte Vytržení (Událost)…
Matkou Antikrista bude Židovka z okolí Babylonu. Povede velice nemravný život, ale před lidem se bude vydávat za světici. Mnozí Svatí otcové říkají, že Antikrist bude Židem a přijde na svět v babylónské krajině. Ctihodný Boží služebník Bartoloměj Holzhauser říká, že Antikrist bude židovského původu z kmene Dan. Podle Bernardína z Busto (+1490) také pohanské Sibyly prorokovaly, že na konci světa povstane kníže bezbožnosti z kmene Dan a bude činit veliká znamení a zázraky. Bude mistrem bludu i klamu, a převrátí svět.

Svata Hildegarda praví, že Antikristova matka bude již jako děvče zkušená v ďábelských uměních a nepravostech. Vyroste v pustině a bude se tam oddávat zhýralým mužům; nebude jí známo, kdo je otcem syna zatracení. V domnění že se jí zjevil anděl a dovolil jí její ostudné řádění, bude své nemravnosti považovat za svaté dílo. Bude rovněž tvrdit, že jí dítě bylo darováno nadpřirozeným způsobem. Oklamaným lidem bude uctívána jako světice.

Svatý Jan Damašský říká, že bude tvrdit, že se stala matkou bez přispění muže. Dále pak svatá Hildegarda uvádí: „Nečistá žena počne nečistého syna. Starý had, který svedl Adama, se dítěte zmocní do té míry, že do něj nevejde nic dobrého, ani vejít nemůže.”

Dionysius z Lůtzenburgu ve svém díle „Život Antikrista” z roku 1682 uvádí: „Jako se nad Matkou Boží vznášel Duch Svatý v okamžiku početí Krista, oduševnil ji plností jeho božství a plod Jejího života byl svatý, stejně tak se bude nad matkou Antikrista vznášet Lucifer v okamžiku početí a naplní její tělo i duši pekelnou silou, čímž bude plod jejího života zcela ďábelský. Proto svatý apoštol Pavel říká: „Jeho přítomnost bude podle působnosti satanovy s veškerou mocí a s divy a zázraky lživými”. Proto bude mít Satan na Antikrista již od jeho početí vliv, ne však proto, aby jej soužil jako posedlého, nýbrž aby v jeho osobě vládl, takže každý, kdo Antikrista uvidí, bude k němu přitahován niternou touhou.”

Také svatý Jeroným praví: „Satan bude mít vliv na všechny tělesné i duševní síly Antikrista, tedy na jeho vůli, rozum i paměť.

Dionysius z Lůtzenburgu dále o matce Antikrista říká: „Lucifer, který je takřka opicí Boha a všechno po něm napodobuje, se postará, aby početí se Antikrista nějakým způsobem podobalo početí Ježíše. Proto si za matku Antikrista vyhledá pannu, ovšem falešnou, pokryteckou. Ke svému špatnému dílu si vyvolí pannu, zkušenou v čarodějnictví neméně než v smilstvu, která se ovšem mezi Židy budě těšit nejvyšší vážnosti. Antikristova matka se již v dětství bude oddávat čarování a bezbožnosti; bude se však vydávat za svatou a tvrdit, že měla božské zjevení. Pro svou domnělou svatost se mezi Židy budě těšit velkému respektu a zaslepovat je čarodějnictvím.

Svatá Brigita říka: „Jako se kdysi z duchovního spojení zrodilo dítě Boží, bude Antikrist pocházet z prokleté matky, předstírající, že vede duchovní život, a ze zatraceného muže, jimiž z Božího dopuštění koná ďábel své dílo.”

Básník Friedrich Wilhelm Helle staví proti neposkvrněnému početí Matky Syna Božího nečisté a nerestné početí matky Antikrista, a poznamenává: „Antikristova matka je děvka
od mládí; ďábel ji udělal tak špatnou, jak to jen bylo možné. Údajně se bude zdržovat poblíž Mrtvého moře. Ďábel jí bude vzdávat úctu a nazývat královnou, protože její syn bude pánem světa a Jeruzalém jeho vladařským sídlem.”

Svatý Řehoř Veliký prohlašuje: „Antikristova matka bude před narozením dítěte zvěstovat příchod mesiáše, skrze nějž se lidstvu dostane velkého blaha.” O otci Antikrista Helle říká, že bude pouhým „nájemcem”, který byl předtím mohamedánem a přestoupil ke křesťanství.

Také Zjevení z La Saletty dovoluje usuzovat na „nájemce”. („Nájemce” znamená tolik co zpronevěřilý pastýř, a může to tedy ukazovat i na odpadlého biskupa.)

Že bude Antikrist zázračné dítě, tvrdí řádová sestra Nativitas (1731-1798) z bretaňské Fugěres, jejíž zjevení je francouzskými a anglickými biskupy vřele doporučeno číst k podoře spásy duše. O Antikristovi řeholnice říká: „Ještě než dosáhne deseti let, bude již silnější a učenější než ostatní, a svým jednáním dá najevo více ducha, odvahy a obratnosti než děti stejného stáří. Veškerá jeho moc se však projeví až ve 30. roku věku, kdy začne své největší hrdinské činy.”

Svatá Brigita praví: „Lucifer se zmocní Antikrista již před jeho narozením a proto přijde na svět jako zázračné dítě.

Kapucínský kazatel Dionysius z Lutzenburgu praví: „Protože život Antikrista bude satanským vlivem napodobením Kristova života, nepochybně dojde již při jeho narození k nějakým ďábelským divům tak, jako při narození Krista zářilo světlo na nivách betlémských a na obloze se objevila hvězda. Ďábelské divy budou ostatně Antikrista vždy provázet jako stín následuje tělo.

Antikrist bude již v mládí vyvolávat dojem zázračného dítěte. Dionysius z Lutzenburgu ve 12. kapitole na základě výroků různých spisovatelů říká, že Antikrist bude génius s velkými přirozenými dary, zvláště znamenitým rozumem, neuvěřitelnou moudrostí a nesrovnatelným řečnickým nadáním. Nejlepší řečníci všech dob jsou údajně proti němu jen břídilové a bude se mezi nimi vyjímat jako obr mezi trpaslíky. Jeho výmluvnost se zdá být naznačena již v Písmu svatém. Velmi snadno se naučí nejrůznější nauky a jazyky (hebrejsky, arabsky, chaldejský, řecky, latinsky i moderní řeči), takže ho budou rabíni velice obdivovat. Písmo svaté bude znát téměř zpaměti a také Talmud i Korán. Bude velmi dobře znát nejrůznější filosofické systémy, výroky světových mudrců i principy různých náboženství a tedy také dogma katolické církve. Ve všech možných dovednostech učiní velký pokrok a bude rovněž zasvěcen do tajemství magie a čarodějnictví. I svým vzhledem bude každému imponovat, a to jmenovitě pěknou postavou a příjemnou tváří. Každý se proto bude domnívat, že dítě je víc než jen obyčejný člověk. Již v šesti nebo sedmi letech se bude těšit značnému respektu a vážnosti.

Related Posts

2 Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí