1cesta.cz

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc, 1 týdden

  „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
  Jan 14:6

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc, 1 týdden

  V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!
  Žalm 37:4

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc, 1 týdden

  Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody!
  Žalm 143:6

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 1 měsíc, 1 týdden

  Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť.
  Jan 6:27

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 2 týdny

  Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.
  2. Tesalonickým 3:3

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 2 týdny

  Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?
  Žalm 27:1

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 2 týdny

  Kdo mě nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout.
  Přísloví 8:35

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 2 týdny

  Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.
  Přísloví 15:22

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 2 týdny

  Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
  2. Petrův 3:8

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 2 týdny

  Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? praví Hospodin. Já přece naplňuji nebe i zem! praví Hospodin.
  Jeremjáš 23:24

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 2 týdny

  Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!
  Žalm 121:7-8

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 2 týdny

  9. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Matouš 23, 23

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 3 týdny

  Bezbranné město, zborcená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá.
  Přísloví 25:28

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 3 týdny

  Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
  Jakubův 1:19

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 3 týdny

  Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce.
  Efezským 3:16-17

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 3 týdny

  Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.
  Jakubův 5:16

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 3 týdny

  Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.
  1. Janův 1:9

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 3 týdny

  Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.
  1. Petrův 3:9

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 3 týdny

  Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní!
  Žalm 20:5

 • 1cesta.cz zveřejnil aktualizaci před 2 měsíce, 3 týdny

  Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.
  2. Timoteovi 3:16-17

 • Zobrazit více
© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí