Jak nezůstat pozadu ve vytržení?

Jak se vyhnout tomu, abych zůstal pozadu ve vytržení?

Jediný způsob, jak se ujistit, že nezůstanete pozadu ve vytržení , je věřit v Ježíše Krista jako svého Spasitele. Bible jasně říká, že každý člověk, který uvěřil ve spasení pouze v Ježíše Krista, obdrží věčný život.

První Jan 5:13 slibuje: „Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte život věčný.“ Jan vyjadřuje jak způsob, jak poznat Krista, tak i to, že člověk může mít jistotu nebo ujištění o věčném životě.

Co to znamená věřit ve jméno Syna Božího? Římanům 10:9vysvětluje: „Pokud svými ústy vyznáš, že Ježíš je Pán, a ve svém srdci uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ Musíte věřit, že Ježíš je Pán a že vstal z mrtvých.

První Tesalonickým 4:15-17: „Proto vám prohlašujeme slovem od Hospodina, že my, kteří jsme naživu, kteří jsme zůstali do příchodu Páně, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Neboť sám Pán sestoupí z nebe s výkřik příkazu, s hlasem archanděla a se zvukem Boží polnice. A mrtví v Kristu vstanou jako první. Potom my, kteří jsme naživu, kteří jsme zůstali, budeme spolu s nimi chyceni do oblaka vstříc Pánu ve vzduchu, a tak budeme vždy s Pánem.“ Těm, kteří zemřeli v Kristu (křesťanům, kteří již zemřeli), přijde jejich těla z hrobu jako první. Potom křesťané, kteří jsou naživu ve vytržení, vystoupí do vzduchu, aby byli navždy s Pánem.

V Janovi 14:3 Ježíš slíbil: „A odejdu-li a připravím vám místo, přijdu znovu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“ První Korinťanům 15:51-52 dodává: „Hle, říkám vám tajemství. Ne všichni usneme, ale všichni budeme proměněni, v okamžiku, v mžiku oka, při posledním zatroubení. Pro trubku zazní a mrtví vstanou nehynoucí a my budeme proměněni.“ Každý člověk, který věří v Ježíše, bude vzat ve vytržení s Ním. Nebude to událost pro elitní skupinu křesťanů, ale radostná událost pro každého člověka, který skutečně uvěřil v Ježíše.

Mnoho badatelů Bible také souhlasí s tím, že ti, kdo jsou příliš mladí na to, aby se rozhodli věřit v Ježíše, nebo ti, kteří toho nejsou schopni kvůli mentálním schopnostem, se také připojí k věřícím ve vytržení. To je obecně založeno na chápání těch, kteří jsou mladí, kteří jdou k Pánu po smrti (2. Samuelova 12:22-23) a že Boží milost je dostatečná pro ty, kteří nejsou schopni vyjádřit víru.

Stručně řečeno, vyhnout se opomenutí ve vytržení znamená být dnes připraven. To zahrnuje víru v Ježíše jako Spasitele. Dále by naším cílem jako věřících mělo být žít svatý život a sdílet Ježíše s ostatními, aby mohli věřit.

Zdroj: 1

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí