Ježíšovo poselství pro celé lidstvo

Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.
1. Korintským 1:10

Ježíšovo poselství v Nejsvětější svátosti pro lidstvo a očkované.
Věnujte plnou pozornost tomu, co vám říkám prostřednictvím svého proroka Henocha: Všichni, kdo
pro nedostatek poznání, víry nebo strachu byli očkováni a jsou ovcemi mého stáda, říkám vám: Nebojte se;
neboť pro vás existuje naděje.

28. července 2021 – Naléhavá výzva Ježíše v Nejsvětější svátosti k jeho věrným dětem. Zpráva pro Henocha.
Důležité poselství Ježíše v Nejsvětější svátosti pro lidstvo a očkované.
„Můj pokoj s vámi, mé milované děti.“

Mé děti, přicházejí dny úzkosti, opuštěnosti a hladu; toto lidstvo Mi odmítá naslouchat, ať se děje, co se děje, ať je svými nástroji vyzývám, aby se obrátili, stále se ke Mně obracejí zády, a ne tváří. Moje varování zastihne velkou většinu nepřipravenou; vše, co je pro tuto dobu popsáno ve Svatém slově, se naplňuje v celku; čas mého milosrdenství se odpočítává; jediné, co ještě přijde, je příchod varování a zázrak, aby zasáhla Má Spravedlnost.

Znamení z nebe zesílila, proměna stvoření se zvyšuje, dochází k nebeským zjevením a projevům, jaké na zemi dosud nebyly; znamení a projevy nebe vyzývají lidstvo k obrácení, ale to zůstává duchovně letargické. Špatné, vlažné a hříšné duše, Mé probuzení svědomí vás zastihne ve vlažnosti a hříchu a vy nebudete mít čas se obrátit!

Milované děti, cítím se ve svých příbytcích stále osamělejší, je velmi málo těch, kteří ke mně přicházejí.
Jou to stále ti samí. Co se vám, hříšnému lidstvu, stane, až přijdou dny zpustošení a ohavnosti mých chrámů? Když jsem znesvěcen a vyloučen z vašich domovů a z mého každodenního života.

Říkám vám: Už nechodíte do Mých příbytků, abyste se ode Mne utěšovali; zachvátí vás zoufalství, vaši duši ukradne nevděčné a hříšné lidstvo a pán temnot!

Obrácení, obrácení, naléhavé obrácení, hříšné lidstvo, prosím tě, probuď se ze své duchovní letargie, neboť dny mého milosrdenství jsou sečteny! Nechci tvou smrt, ani se mi nelíbí tvoje mým přáním je, abyste činili pokání a ze srdce se obrátili, abyste se zítra mohli těšit z věčného života.

Pojďte a navštivte Mě, nevděčné děti, neodcházejte z Mého příbytku, zbývá mi už jen málo času, abych s vámi zůstal. Až budou mé chrámy definitivně uzavřeny pandemií, děti temnoty ve službách mého protivníka zničí mé domy a znesvětí mé příbytky; tehdy se naplní Danielovo proroctví, který o této smutné události hovoří (Daniel 12,11).

Už nebudu s vámi, nevděčné děti, ale Můj věrný lid Mě bude moci najít, bude příbytkem, kde zůstanu v oněch dnech zpustošení. Utečte se tedy vykoupat, hříšné lidstvo, do tůně odpuštění a milosrdenství, vyhledejte co nejdříve některého z mých kněží a dobře se vyzpovídejte ze svého života.

Obrať se od srdce k úpatí Mého stánku a ujišťuji tě, že jako Syn uspořádám hostinu po tvém návratu.

Nebojte se, neboť máte naději, když se budete s vírou modlit a prosit Mne, aby Má krev zničila škodlivý účinek vakcíny ve vaší duši.

Svým milosrdenstvím tě osvobodím od jeho nepříznivých účinků a zapečetím tě svou Krví. Byly jste zrazeni. Vakcína není od nikoho jiného, než toho dávného a zrádného hada, ničemu, klamáře, lest za lstí pokládající návnadu v království hříchu a věčné, této druhé a poslední smrti. Smrti druhé a poslední, nikdy nekončící.

Milované děti, já přemohl svět a jsem tvým nejlepším lékem proti jakémukoli viru, nákaze nebo zranění, nebo pandemii, či jejímu jakkoliv silnému oděvu. Modlete se náruživě, vroucně. Ujišťuji vás, že pokud se to budete modlit s vírou, žádný virus, mor ani pandemie vám neublíží. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání a obraťte se, neboť Boží království se přiblížilo. Tvůj Mistr, Ježíš v Nejsvětější svátosti, Milovaný, který není Milovaný.

Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své.
– Žalm 25:8-9

Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne.
– Přísloví 22:6

V Bohu je má spása, moje sláva; má pevná skála, v Bohu je skrýše má.
– Žalm 62:8

Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám.
– Matouš 6:14

Především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť „láska přikryje množství hříchů.“
– 1. Petrův 4:8

Hlásejte, děti moje, má poselství spásy celému lidstvu.

Zdroj: Mensajes del buen pastor (Poselství od Dobrého pastýře)

Témata:

Další:Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here