Kdo bude šelma z moře, antikrist, proč nastane vytržení a mnohem více..

closeup photo of lion

Učení Bible je základ pro pochopení mnohého, zkoumáním můžeme rozsuzovat vlastní domněnky, které jsme utvrzovali bez Písma svatého a ověřovat si tak souvislosti, potřebné pojmy v mnohém doposud nepochopeném, stále neobjeveném a zavrhnout hojně upřednostňovaný pesimizmus s vlastním prázdným smýšlením.

V Písmu svatém je tedy mnohem více, co bychom měli následovat jeho učením a učit se konečně lépe rozlišovat. Nespoléhejme na vlastní rozum, moudrost a rozlišování, ale utvrďme se v něm, pomocí toho, co nám bylo svěřeno, tím je Dobrá zpráva, tedy Písmo svaté.

Jakýmsi zvráceným trendem se v dnešní době jeví i jakási snaha o popírání Božího písma. Samozřejmě je Písmo svaté pouze jedno. Není to Korán, ani žádné jiné, skutečně je to jedno jediné a naštěstí nechybí zmínka s následujícím varováním, proto se netvařme překvapeně, ale přijměme pravdu nezkreslenou, takovou jaká skutečně je, pravdu celou, nikoliv neúplnou:

Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.
Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.
Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!
Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!
Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.
Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.
– Galatským 1:6-11

I přesto, co by chtěl snad sám člověk zvrátit, je to stále ten samý lev z pokolení Judova, potomek Davidův – Ježíš Kristus. To On je tím Světlem, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího.

Lev hodný jako beránek a beránek silný jako lev, je a bude vždy s tebou.

Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
– Deuteronomium 7:9

On je Skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý.
– Deuteronomium 32:4

On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách; svou silou se nikdo neprosadí.
– 1 Samuelova 2:9

Related Posts

1 Comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí