Poděkování účastníkům Summitu a rovněž generálům a admirálům USA

Ve dnech 7.−9. 5. 2021 v USA proběhl Summit „Pravda nad strachem“. Byzantský katolický patriarchát (BKP) vyslovuje poděkování zúčastněným lékařům, právníkům a jiným význačným osobnostem. Summit výrazně poukázal na vědomé zneužití vakcinace k poškození zdraví obyvatel a zbavení jich základních lidských práv (digitalizace, čipizace) s cílem redukce, tedy genocidy lidstva.

Summitu se zúčastnil i bývalý nuncius USA, arcibiskup C. M. Viganò, který ve svém projevu ukázal na skryté zákulisí umělé pandemie. Naproti tomu pseudopapež Bergoglio falešnou pandemii i vakcinaci vehementně prosazuje. Tento arciheretik a kacíř kromě zločinné vakcinace prosazuje i legalizaci pseudomanželství sodomitů (2020) a intronizoval nečistého démona Pačamamu ve Vatikánu (2019). Pro svou vzpouru proti Bohu i zločiny proti lidstvu se vyloučil z církve dle Gal 1,8-9. Katolíci USA musí vědět, že katolická církev je ve stavu sede vacante, tedy papežský stolec je uprázdněn. Současný arciheretik je okupant a ne papež. Jeho učení vede do pekla, proto ho žádný katolík nesmí poslouchat! Byzantský katolický patriarchát zveřejnil na tohoto arciheretika několikanásobnou anathemu.

10. 5. 2021 patriarchát vynesl exkomunikaci na katolíka J. Bidena. Pro zločiny vzpoury proti Bohu a Jeho přikázáním i pro zločiny proti lidskosti se vyloučil z církve. Patriarchát jen potvrdil duchovní realitu a zveřejnil ji. Biskupská konference USA, v jejímž čele stojí přívrženci arciheretika Bergoglia, toho nebyla schopna.

Patriarchát vyslovuje zvláštní poděkování také všem 124 generálům a admirálům, kteří se 13. 5. 2021, v den svátku Nanebevstoupení Páně a výročí fatimského zjevení, veřejně postavili za šťastnou budoucnost USA. Upozornili na neschopnost J. Bidena k vedení státu, i na nespravedlnost, týkající se posledních voleb. Projevili skutečnou statečnost a ochotu za svůj národ bojovat i položit svůj život jako praví hrdinové. Kéž je jejich postoj příkladem nejen všem vojákům USA, ale i všem čestným Američanům!

Byzantský katolický patriarchát v současné době opakovaně vyzývá Američany k duchovní mobilizaci, která spočívá v zakládání modlitebních stráží. Stráž tvoří 23 lidí, kteří obsadí po hodině celý den a jedna hodina je společná od 20:00 do 21:00. Čtyři stráže se střídají po týdnu, takže vytvoří nepřetržitou modlitbu, to je 4×23 = 92 modlitebníků. Každá modlitební skupina má svou stráž týden a pak má tři týdny volno, kdy se modlí pouze společnou svatou hodinu od 20:00 do 21:00 (viz vkpatriarhat.org/cz/?p=31458).

Proč modlitební stráže? Ameriku nezachrání lidská síla, jedině Bůh; jde o duchovní boj. Je proto třeba používat duchovní zbraně, a tou nejsilnější je nepřetržitá modlitba (Lk 18,1).

V neděli 23. 5. 2021 je svátek Seslání Ducha svatého. Kéž Duch Boží sestoupí nejen na celou americkou armádu a čestné lékaře, ale i na všechny upřímné křesťany, aby se zapojili do duchovního boje za šťastnou budoucnost Ameriky. Odměnou za tento boj je šťastná budoucnost vašich dětí a vnuků a vám samým dá Bůh po smrti korunu věčné slávy v nebi.

Témata:

Další:Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here