Pomáhejme lidem s potřísněnou myslí, nacházející se v hlubokém a nebezpečném spánku

Hluboký spánek symbolizuje enormní upjatost na pozemský, materialistický svět, kde duchovno, láska, moudrost, energie pro vše dobré padla k bodu mrazu a lidé se tak nachází, téměř v hybernačním režimu a musí se probudit. Takoví lidé se neprobudí a potřebují pomoci od těch už probuzených. Nebuďme lhostejní. Právě lhostejnost, některé z nás oslepuje stejně, jako spousta mnohých, co odmítají cokoliv vidět, ale i slyšet! Kolika lidem jsme skutečně někdy sami pomohli? Zeptejme se sami sebe.

Vždy jsme si hlídali pouze vlastní falešný majestát a všímali si vlastního pohodlí, bezmyšlenkovitosti, všudypřítomné a duchovně rozvracející a ohlušující zábavy v jakémkoliv smyslu, která nás opět sváděla do prázdnoty a obrazu falešné plnosti v předem předurčené a téměř automaticky přehlížené vlastní duchovní stránky, která nám naopak otvírá skutečný a jediný život!

Až příjde Pán, pro záchranu svých bratrů a sester, nebude čekat až se dodíváme na nový seriál, až si dosrkneme poslední pivo, nebo se vrátíme z fotbalového zápasu, protože neznáme čas Jeho příchodu. Rok, měsíc, den, hodinu, ani minutu.

O potřísněné mysli (15:00) z prorockých snů. Poslouchejte pozorně a nezapomínejte, co je zde uvedeno výše. Bůh vám žehnej.

Témata:

Další:Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here