POSLEDNÍ VAROVÁNÍ: Digitální měna, konec hotovosti a začátek kontroly je už příliš blízko!

brown and white concrete building under blue sky during daytime

Biblická šelma. Bez jejího znamení nebudete moci nic kupovat a prodávat. Říká vám to něco? Raději si to ověřte. Ověřujte si informace skutečným způsobem, nikoliv z médií, ale opět vlastním rozumem a nebudete se stačit divit, v čem všem měla, má a bude mít Bible pravdu. Minimálně, jako v níže uvedeném.

Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.
– Zjevení Janovo 14:15-18

Důkazem toho je Čína a sociální kredit řízený Kvantovým finančním systémem / QFS, o kterém se denně dozvídáte jen to, s čím vás kupa hnoje, nebo-li satan bude chtít obelstít!

Ničeho se neobávejte, pokud konáte v dobrém a informujete i další, což je nezbytně nutné. Nebojte se odmítnutí, nebo nepochopení. Lidé musí být informováni a věc posoudit. V opačném případě není co posuzovat a lidé opět neuvěří, a to je lhostejnost.

Posuzujte, co je od zlého a co od dobrého. Bůh není ten, co vás bude svádět falešnými sliby, naplňovat strachem, nebo dál a ještě více klamat! DRAK je satan, a ten slíbí vše, a to samé si i vezme.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí