Proroctví říká, že si Rusko nátlakem a silou brzy podrobí evropské země

Pochválen buď Ježíš Kristus!
S nedávnou invazí Ruska na Ukrajinu mnoho katolíků zmiňuje řeholnici, (která zemřela v roce 1961 a byla blahořečena v roce 2011. Řeč je o blahoslavené Eleně Aiello.

Je to italská sestra, která založila komunitu sester pečujících o osiřelé dívky, ale byla také mystičkou a obětní duší, měla stigmata, a měla také proroctví o ruské invazi.

Chci se s vámi dnes o tato proroctví podělit, ale také zdůraznit, že by byla škoda zúžit její život jen na několik proroctví. Opakuji, že jako obětní duše nám ukázala velkou lásku Pána, zejména v jeho umučení za nás, a tak nechci brát na lehkou váhu toto krásné tajemství jejího života, ale měla proroctví o ruské invazi, takže vám je dnes přečtu.

Katolická církev nám říká, že proroky máme brát vážně, zejména pokud byli povýšeni na oltář, a obzvlášť tehdy, když byli obětními dušemi, které měli podíl na Kristově utrpení. Takže jejich proroctví bereme vážně, ale nebereme je příliš vážně. Někdy se mohou mýlit, i když jsou svatí, a pokud jde o proroctví, pokud si pamatujete na proroka Jonáše, který varoval, že Ninive bude zničeno, ale lidé se kajeli, a tak k tomu nedošlo, takže jen proto, že něco bylo předpovězeno, ještě neznamená, že to naše modlitby nemohou změnit.

A teď, když jsem to řekl, přejdu k tomu, co se údajně mělo zjevit blahoslavené Eleně.
Říká: „Lidé už nemluví podle ducha pravdy evangelia, nemravnost dob ​​dosáhla vrcholu, ale lidé neposlouchají moje mateřská napomenutí, takže svět se musí brzy očistit. Když se nebudeme modlit, Rusko bude pochodovat celou Evropou. Na svět číhají obrovské pohromy, a různé národy zasáhnou epidemie, hladomory, obrovská zemětřesení, strašné hurikány, když řeky a moře zaplaví pevninu, které s sebou přinesou zkázu a smrt.

Pokud lidé v těchto přírodních pohromách nerozpoznají výstrahy Božího Milosrdenství, a neobrátí se k Bohu tím, že budou skutečně vést křesťanský život, Západ postihne další hrozná válka z východu. Rusko se svými tajnými armádami bude bojovat proti Americe, a dobije Evropu. Řeku Rýn, to je jedna z řek v Německu, zaplní mrtvoly a krev.

Pasáž z Písma: „Pán říká Ezechielovi: „Tebe jsem dal za strážce Izraelova domu.
Když slyšíš slovo z mých úst, varuj je z mé strany!“

Viva Cristo Rey!

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí