Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/275792/virtual/www/wp-content/themes/enjoymini/functions.php on line 283

Světu vládnou superlóže, zdroj moci, temna, zla a všech sofistikovaně propracovaných manipulací a utajování pro blaho megalomanského spiknutí zlořádů!

Je to ve skutečnosti stoletá záležitost, i když si jí prakticky nikdo nepovšiml: pět
internacionálních těžkých vah nejvyššího řádu ze zednářstva, z pozadí podporovaných
řadou dalších „nespokojených“ bratří, právě nyní vytažených na světlo tak, jak světu
již více než 150 let skutečně vládnou.

Svá dech beroucí odhalení sami označují za „volání na poplach“, protože akutněji
než kdy dříve hrozí světová diktatura a její zavedení druhým, mimořádně krvavým kolem lživé „války proti internacionálnímu terorismu“. Tedy to, co tito „kající se“ zednáři nejvyšší kategorie „takto“ nikdy nechtěli a svým odhalením nejtajnějších tajemství vůdčích špiček „Satanovy synagogy“ (k níž sami patří!) chtějí ještě v poslední minutě zabránit.
Proto nám odkrývají existenci – dnes – neméně než 36 internacionálně obsazených,
ultratajných lóží, stojících vysoko nad 33. stupni Skotského obřadu nebo 96. stupni obřadů Memfis a Mizraim.

Nechávají nás o nich (téměř) všechno vědět:
Kdy byly jednotlivé lóže založeny; kdo je založil a jak se nazývají; kdo k nim dříve
patřil a kdo je dnes členem; jaké války, revoluce, puče a „teroristické útoky“ tyto superlóže a jak rozpoutaly; jak se nejdůležitější zdánlivě „demokraticky zvolení“ šéfové
vlád a prezidenti států světa v posledních několika desetiletích skutečně dostali k moci;
jaký veřejnosti skrytý boj zuří odedávna mezi dvěma protichůdnými frakcemi těchto
superlóží; jak prekérní se stala situace ve světě od té doby, kdy se tyto brutální a tak jako tak v prostředcích nijak vybíravé frakce v celém světě dostaly k pákám moci; jak
ďábelsky zchytrale tato brutální frakce již celou polovinu století krok za krokem pracuje na vyprázdnění a odstranění tak zvané „moderní demokracie“; s jak nepředstavitelným opovrhováním lidmi tito „neoaristokratičtí“ zednáři nejvyšších stupňů shlížejí
na „prostý lid“ – a ještě mnoho, mnoho dalšího! Kdo chce pochopit, co se ve skutečnosti odehrává ve velké politice, ten by tato odhalení v žádném případě neměl přejít
nevšímavě.

Znamená předkládané odhalující dílo pěti nejvýše zasvěcených zednářů naprosté
převrácení našeho obrazu světa? Ne, pokud jde o nás, věřící katolíky. Obsah této knihy
ovšem kompletně změní dosavadní obraz světa všech těch, jimž se ve škole nebo na
univerzitě dostalo pouze státem (= zednářsky) nařízené „výuky dějin“ a sami se poté
„poučovali“ pouze z obvyklých (= zednářských) dezinformačních médií. „Podobně, jako se kanál táhne pod ulicemi města, prochází zednářstvo neviditelně světovými dějinami“ (Drumont, „Židovská Francie“).

O Magaldiho & Co. dekonspirujícím díle Johannes Rothkranz mj. píše:
„Pět autorů má přirozeně mimořádně závažný důvod tak nebývalým způsobem
naráz odstranit zástěnu, která po půl druhého století absolutně spolehlivě kryla
scénu skutečného světového dění před zvědavými pohledy i samotných bedlivých
pozorovatelů.

Dříve, než zde zmíněný důvod uvedeme, musíme se zmínit o problému, s kterým se i těchto pět zednářů nejvyššího stupně neustále potýkalo. … Ten spočívá
v tom, že se vůbec neví, kde začít s vyprávěním skutečných dějin minulých sto
padesáti let, jakmile se rozhodne odhalit je na vlas přesně dosud nic netušící veřejnosti. Bez ohledu na to, kde se začne, všude se rychle naráží na nezbytnost vysvětlit zatím neznámé pojmy nebo netušené události, čímž se ovšem náhle odbočuje od vlastního téma a hrozí ztráta osnovy vyprávění, protože se bezmála nekonečné vedlejší nitky vzájemně proplétají a zauzlují, a poté se znovu rozbíhají do
všech možných směrů…

Zkrátka a dobře, hojnost nových faktů, vzájemně složitě propojených, které se
také mnohdy mezi sebou podmiňují a ovlivňují, rozhodně není prostým a přímým popisem. A tak jako v originálním díle, ani zde se přes veškerou vynaloženou snahu nejdůležitější věci a události nepodařilo podat podstatně přehlednějším
způsobem, než jak to učinili odvážní odhalovatelé.“…

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí