Ukrajinci odsoudili Stalina za genocidu na Ukrajině – Stalin má na svědomí více něž 12 milionů obětí

Kyjivský soud rozhodl, že mrtvý sovětský vůdce Jozef Stalin je vinen z genocidy Ukrajinců v letech 1932 a 1933. Zodpovědných za umělý hladomor na počátku třicátých let je podle soudu i dalších šest sovětských hodnostářů. Genocidy se dopustili tím, že dali příkaz zabavovat obilí, potraviny, veškerý jídlo. Soud vedl řízení na základě žádosti ukrajinské Státní bezpečnostní služby (SBU), která z genocidy obvinila 136 lidí. Ani jeden člověk ze seznamu již nežije.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

© 2022 1cesta.cz - jen jedna cesta je ta pravá a jen jedna tě osvobodí